Termeni si conditii


(Ultima editare [14.03.2023])

TERMENI ȘI CONDIȚII - TIMIȘOARA AUTO EXPO

1. Termenul „Expozant” se referă la societatea care este semnatară a formularului de înregistrare sau a formularului de înregistrare online, anexă la contract, și include toți angajații sau agenții companiei semnatare. Termenul „Expoziție” se referă la evenimentul descris în formularul de înregistrare și pe siteul https://timisoaraautoexpo.intradefairs.com. Termenul “Exponat” se referă la orice produs, echipament, vehicul sau material care este adus de Expozant la Expoziție. Termenul „Organizator” se referă la InTradeFairs (Green Roua SRL). În cazul „asocierilor în participație”, indiferent de modul în care este descris Expozantul, se consideră că acesta a obținut acordul tuturor participanților individuali la toți termenii și condițiile prezentului contract.

2. Expozantul, împreună cu angajații, colaboratorii (terți) și invitații săi, acceptă:

- Termenii și condițiile Expoziției, disponibile pe siteul https://timisoaraautoexpo.intradefairs.com/ro/termeni-si-conditii  și

- Politica de confidențialitate, cokieuri și protecția datelor cu caracter personal, disponibile pe siteul https://timisoaraautoexpo.intradefairs.com/ro/politica-de-confidentialitate .

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula o rezervare notificând Expozantul, în cazul în care Expozantul nu efectuează plățile la termenele scadente. În astfel de cazuri, orice bani deja plătiți Organizatorului vor fi nerambursați, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Expozantului soldul rămas. Orice pierdere suferită de Organizator, rezultată din acțiunile Expozantului, trebuie plătită de către Expozant Organizatorului.

4. Toate cererile de spațiu trebuie să conțină detalii ale Exponatelor propuse și ale oricărei alte companii reprezentate de Expozant, ale cărei produse/servicii urmează să fie expuse în spațiul expozițional. Expozantului îi este strict interzis să subînchirieze sau să cedeze sau să acorde licențe pentru orice parte a spațiului, fără acordul prealabil scris al Organizatorului. Pot fi expuse doar produsele/serviciile/companiile enumerate în formularul de înregistrare. Taxele pentru spațiu nu includ taxe naționale sau locale aplicabile, toate acestea fiind suportate de către Expozant.

5. Organizatorul își rezervă dreptul unic și exclusiv de a stabili dimensiunea, amenajarea și poziția oricăror spații expoziționale. Expozantul va accepta o nouă dimensiune, amenajare sau poziție de spațiu dacă este rezonabil ca Organizatorul să își exercite acest drept.

6. La acceptare, cererea de înregistrare a Expozantului este contractul dintre Organizator și Expozant în termenii și condițiile prezentului contract. Relația dintre licențiator și licențiat va apărea și va continua imediat între Organizator și Expozant. În cazul neplății oricărei sume datorate sau a oricărei încălcări sau nerespectări a oricăruia dintre acești termeni și condiții de către Expozant, Organizatorul va avea dreptul deplin de a revoca această licență și de a reintra în spațiul alocat și poate exclude Expozantul de la Expoziție fără a prejudicia recuperarea tuturor sumelor plătibile în temeiul prezentului contract, toate celelalte pretenții împotriva Expozantului și dreptul de a recupera daunele suferite de Organizator.

7. Expozantul trebuie să ocupe spațiul care îi este alocat până la ora 14:00, în ziua anterioară primei zile de deschidere a Expoziției. În caz de neprezentare din orice motiv, Expozantul va plăti Organizatorului ca despăgubire o sumă suplimentară, egală cu suma totală a spațiului. Organizatorul își rezervă dreptul de a realoca un astfel de spațiu în orice mod consideră potrivit. Expozantul trebuie să elibereze spațiul expozițional până la ora 18:00, în ziua următoare zilei de închidere a Expoziției.  În cazul in care Expozantul nu eliberează spațiul în termenele menționate, Expozantul se obligă să achite o chirie de 10 Euro/mp/zi+ TVA, calculată proporțional cu suprafața neeliberată și perioada de timp ce depășește termenul agreat de părți până la data eliberării spațiului. De asemenea, neeliberarea spațiului în termen îndreptățeste Organizatorul să elibereze spațiul pe cheltuiala Expozantului și să depoziteze bunurile neridicate la o chirie de 5 Euro/mp/zi+TVA; Organizatorul nu raspunde de integritatea, securitatea și paza bunurilor, de eventualele deteriorări ce se pot produce cu ocazia eliberării spațiului și depozitării bunurilor.

8. În cazul în care Expozantul devine insolvabil, este declarat în faliment sau se confruntă cu o procedură de lichidare, contractul cu Expozantul va fi considerat nul și toate sumele deja plătite vor fi reținute de Organizator.

9. Încălcarea Contractului și Retragerea de la Expoziție a Expozantului. Fără a aduce atingere drepturilor și căilor de acțiune ale Organizatorului cu privire la orice încălcare a Contractului din partea Expozantului, Organizatorul poate să permită Expozantului să se retragă din Expoziție în următoarele condiții:

a) Expozantul trebuie să notifice în scris Organizatorului că dorește să se retragă. În cazul în care Organizatorul permite o astfel de retragere, va notifica Expozantului decizia sa în scris;

b) Orice astfel de notificare de către Organizator către Expozant va constitui o anulare a Contractului, sub rezerva plății de către Expozant către Organizator a unei contraprestații pentru eliberarea de contract.

10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru pierderea sau deteriorarea oricărei proprietăți a Expozantului sau a oricărei alte persoane, pentru pierderea sau deteriorarea sau distrugerea acesteia prin furt sau incendiu sau orice altă cauză sau pentru orice pierdere sau deteriorare de orice fel suferită de oricare Expozant din cauza oricărui defect al unui spațiu expozițional, construcții sau clădire cauzat de incendiu, furtună, vijelie, fulger, urgență națională, război, dispute de muncă, greve sau blocaje, tulburări civile, explozie, accident inevitabil, forță majoră sau orice altă cauză care nu se află sub controlul Organizatorului, indiferent dacă este similară sau nu, sau pentru orice pierdere sau pagubă ocazionată dacă din cauza unor astfel de evenimente, deschiderea expoziției este amânată sau abandonată, sau o clădire devine total sau parțial indisponibilă pentru desfasurarea Expoziției. Expozantul va fi răspunzător pentru pretențiile terților care decurg din amenajarea standurilor proprii și pentru orice altă acțiune care face ca spațiul expozițional să devină total sau parțial indisponibil pentru desfășurarea Expoziției.

11. În nici un caz, Expozantul nu va avea nicio cerere de despăgubire de orice fel împotriva Organizatorului cu privire la orice pierdere sau daune care rezultă din împiedicarea, amânarea sau abandonarea Expoziției din cauza producerii oricăruia dintre evenimentele menționate la Condiția 10 sau de altă natură, sau a clădirii expoziționale care devine total sau parțial indisponibilă pentru desfășurarea Expoziției, din motive independente de voința Organizatorului. În cazul în care, în opinia Organizatorului, prin reorganizarea sau amânarea perioadei de desfășurare a Expoziției sau prin înlocuirea unui spațiu sau a unei clădiri sau în orice alt mod rezonabil, Expoziția poate avea loc, contractul de spațiu va fi obligatoriu pentru părți, cu excepția dimensiunii și poziției spațiului și a standului, pentru care orice modificare sau rearanjare considerate necesare, vor fi stabilite de către Organizator.

12. Standurile trebuie să fie echipate corespunzător și Exponatele trebuie să fie expuse pe toată perioada în care expoziția este deschisă vizitatorilor. Nicio Exponată nu poate fi îndepărtată înainte de sfârșitul expoziției fără permisiunea scrisă a Organizatorului, care va fi acordată numai în circumstanțe excepționale. Toate Exponatele și materialele de amenajare a standurilor trebuie să fie îndepărtate din spațiile și clădirile expoziționale în termenul prevăzut de Organizator, iar Expozantul nu va intra, depozita sau executa nicio lucrare în spațiile și clădirile expoziționale înainte de perioada prevăzută de Organizator. Expozantul va compensa Organizatorul pentru orice cheltuieli suportate prin nerespectarea acestei conditii.

13. Expozanții sunt în intregime raspunzatori pentru obtinerea vizelor și a vămuirii pentru personalul, agenţii, produsele sau serviciile lor și în nici un caz nu va exista vreo cerere de daune sau de altă natură împotriva Organizatorului, cu privire la orice pierdere sau cheltuială aferentă acestora.

14. Expozanții vor fi în totalitate răspunzători pentru costul refacerii la starea inițială a oricărei părți a spațiului sau a structurii ocupate de aceștia, care a fost modificată sau deteriorată în vreun fel. Expozantul va proteja Organizatorul și nu îl va face responsabil față de orice pierdere sau daune suferite de Expozant sau care decurg din orice act sau nerespectare a oricărui angajat, agent sau subcontractant al Expozantului.

15. Organizatorul își rezervă dreptul de a percepe Expozantului o taxă suplimentară pentru servicii furnizate suplimentar, comandate în mod special de Expozant.

16. Cu excepția cazului în care este permis în scris de către Organizator, Expozantul nu va percepe nicio taxă sau onorariu pentru accesul la Expoziție.

17. Expozantul va respecta și va determina terții, precum și invitații săi să respecte toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la actele legislative, regulamentele de construcție și alte reglementări guvernamentale care, în special, se referă la utilizarea spațiului expozițional, a clădirii expoziționale, standuri și amenajarea standurilor, manipularea și utilizarea exponatelor, a materialelor și a afișajelor. Expozantul va respecta și va determina terții, precum și invitații să respecte toate normele sanitare, de ordine publică, de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecție a muncii, protecția mediului înconjurator, precum și toate celelalte reglementari legale aplicabile activitații respective impuse de orice autoritate națională, locală sau asiguratori. Expozantul va respecta regulile stabilite de Organizator privind accesul și circulația auto în perioada ocupării/eliberării spațiului expozițional, respectiv a limitei de deplasare a autovehiculelor de max. 5 km/h. Autovehiculele expuse în spațiul expozițional nu trebuie să aibă mai mult de 5 l de combustibil, necesar pentru intrarea și ieșirea din spațiul respectiv. Rezervorul de combustibil trebuie să fie blocat. Este interzisă pornirea motoarelor cu ardere internă, deplasarea și conducerea vehiculelor pe durata expoziției. Fumatul, focul deschis și orice tip de spectacol de artificii (inclusiv artificii reci pentru interior, efecte pirotehnice) în cadrul spațiilor expoziționale și în clădirile expoziționale sunt interzise. Volumul și intensitatea sunetului și a muzicii difuzate nu trebuie să depășească 55 decibeli, măsurată la o distanță de 2 m de sursă sau orice altă cladire la o frecvență de 250 Hz. Echipamentele de emisie și recepție folosite trebuie să fie conforme cu reglementările în vigoare. Expozantul își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile și omisiunile sale, precum și pentru acțiunile și omisiunile terților, precum și ale invitaților. În plus, Expozantul este responsabil pentru spațiul expozițional, stand, amenajările standului, exponate și orice alt material adus în clădirea sau spațiul expozițional.

18. În cazul în care Organizatorul suferă vreun prejudiciu sau este considerat responsabil de către terți din cauza nerespectării sau din cauza oricărei acțiuni sau omisiuni imputabile Expozantului sau terților care acționează în numele sau în interesul Expozantului, atunci Expozantul va despăgubi și va scuti de răspundere Organizatorul. Obligația de a despăgubi și de a scuti de răspundere pe Organizator se va aplica și în cazul daunelor cauzate de standuri, amenajări, expoziții sau orice alt material adus în clădirea expozițională de către Expozant sau de către terți care acționează în numele sau în interesul Expozantului.

19. Expozantul nu trebuie, fără acordul prealabil scris al Organizatorului, să afișeze, să expună sau să aducă în spațiul Expoziției explozivi, substanțe radioactive, inflamabile, periculoase sau riscante sau orice astfel de obiect care poate produce vapori nocivi si nu va folosi sau afișa orice materiale care pot implica un pericol pentru sănătatea sau securitatea oricărei persoane. Expozantul va despăgubi Organizatorul împotriva oricărei pierderi sau daune rezultate din încălcarea acestei clauze. Expozantul este responsabil pentru spațiul expozițional, stand, paza standului, amenajările standului, exponate și orice alt material adus în clădirea sau spațiul expozițional. Toate amenajările pentru stand și materialele de afișare trebuie să respecte orice reglementări naționale și locale de prevenire a incendiilor, sănătate și siguranță. Niciun Expozant nu poate construi ceva mai mare de 2,5 metri înălțime fără acordul prealabil scris al Organizatorului. Toate standurile construite de Expozant trebuie să obțină aprobarea Organizatorului, prin transmiterea unui plan la scară și descrierea materialelor de construcție către Organizator. Toate materialele de afișare și exponatele trebuie să fie adecvate subiectului Expoziției, în opinia exclusivă a Organizatorului și nu trebuie să contravină niciunei legi, morale sau obiceiuri locale și dacă, în opinia Organizatorului, Expozantul încalcă prezenta clauză, Organizatorul poate solicita Expozantului să remedieze o astfel de încălcare, iar Expozantul va face acest lucru imediat.

20. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau schimba oricare dintre acești termeni și condiții, iar decizia Organizatorului va fi definitivă. În situația de neacceptare a noilor modificări, Expozantul va solicita în scris clarificări sau să fie eliberat de contract, în caz contrar, nicio modificare, completare, schimbare sau renunțare la acești termeni și condiții nu va opera pentru a elibera vreun Expozant de contractul acestuia.

21. Organizatorul nu poate accepta nicio plângere sau reclamație împotriva acestuia, decât dacă aceasta este depusă în scris la adresa specificată mai jos, în termen de două săptămâni de la data închiderii Expoziției. Toate reclamațiile și litigiile vor fi soluționate în România în conformitate cu legea română sau în țara de origine a Expozantului, dacă Organizatorul decide să facă acest lucru.

22. Clauza drepturilor de autor. Prin prezenta, Expozantul declară în mod obligatoriu și irevocabil că produsele expuse nu sunt copii sau replici neautorizate ale produselor altor companii, furnizori sau terți. De asemenea, Expozantul se obligă să respecte drepturile de proprietate prioritare ale terților. În cazul în care o încălcare a dreptului de proprietate de acest fel este adusă la cunoștința Expozantului în mod corect în timpul participării acestuia la eveniment, Expozantul se obligă să scoată produsele în cauză de pe standul său expozițional. Expozantul este conștient de faptul că, în cazul unei încălcări a angajamentelor asumate mai sus, Organizatorul are dreptul de a interzice Expozantului să participe la acest eveniment sau la evenimentele viitoare.

23. Protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul respectă reglementări privind protecția datelor cu caracter personal. Modul în care Organizatorul face acest lucru este detaliat pe siteul https://timisoaraautoexpo.intradefairs.com/ro/politica-de-confidentialitate. Prin participare la Expoziție, Expozantul, reprezentanții expozantului, colaboratorii (terți), invitații expozantului și orice alt participant își exprimă acordul cu privire la utilizarea datelor în scopuri organizatorice sau de marketing. Acordul este revocabil și în orice moment puteți solicita revocarea acestuia prin e-mail la adresa info@intradefairs.com.

24. Obiectul contractului. Organizatorul închiriază Expozantului spațiu expozițional și servicii în cadrul Expoziției, conform formularului de înregistrare și Termenilor și Condițiilor Expoziției, disponibile pe siteul https://timisoaraautoexpo.intradefairs.com/ro/termeni-si-conditii.

25. Durata contractului. Durata contractului începe la data aprobării de către Organizator a cererii de înregistrare depuse de către Expozant și se finalizează la data închiderii evenimentului, după demontarea standului și eliberarea spațiului.

26. Valoarea contractului. Valoarea contractului este specificată în formularul de înregistrare, comanda Expozantului, anexă la contract.

27. Date de contact Organizator și instrucțiuni de plată
Organizator: InTradeFairs (Green Roua SRL, RO29942600, J35/675/2012)
E-mail: office@greenroua.com , Telefon: 0040727488928
Adresa: Str. Remus Raduleț, Nr. 1, Bl.15, Sc. B, Ap. 6, 300279, Timișoara, România
Banca: BRD
Cont (LEI): RO36BRDE360SV43928383600
Cont (EUR): RO89BRDE360SV63392313600; Cod Swift: BRDEROBU;
Termen de plata: 10 zile net de la data facturii.
 
28. Amenajare, ocupare spațiu și eliberare spațiu Expoziție
a) Amenajare Organizator: 08.06.2023 - 09.06.2023 (10:00-18:00)
b) Ocupare spațiu Expozant: 09.06.2023 (10:00-18:00)
c) Eliberare spațiu Expozant: 11.06.2023 (20:00-24:00) - 12.06.2023 (10:00-16:00)
 
29. Eveniment, locație, durată și program de vizitare
a) Eveniment: TIMIȘOARA AUTO EXPO
b) Locație: Shopping City Timișoara, Calea Șagului, nr 100
c) Durata evenimentului: 10.06.2023 - 11.06.2023
d) Program de vizitare: 10:00 – 20:00